Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 37/2014

ADVADIS SA pozew o zapłatę przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA

Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 roku został złożony przez Emitenta pozew o zapłatę 57.450.130 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) złotych przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki - S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank"). Niniejszy pozew został złożony w konsekwencji wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 roku oraz wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 roku, w których sądy stwierdziły, iż Bank nieprawidłowo w dniu 22 sierpnia 2003 roku uznał Emitenta za podmiot niewypłacalny. Emitent w rzeczywistości ani w dniu 22 sierpnia 2003 roku ani w okresie późniejszym (którego dotyczy powództwo) nie był niewypłacalny. Bank ignorując fakt dobrowolnej wpłaty przez Emitenta kwoty 16.890.630,73 w dniu 16 marca 2004 roku wszczął egzekucję na kwotę 31.679.500,83, czyli wyższą o 14.788.870,10 niż faktyczne zadłużenie. Ponadto, w powyższej kwocie Bank nieprawidłowo uwzględnił odsetki równe 365.593,14 PLN, które to w dniu 29 stycznia 2014 roku prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostały przyznane Emitentowi.

Kwota roszczenia wynika z wyliczonej przez biegłego straty jaką poniósł Emitent w wyniku wymuszonej sprzedaży przedsiębiorstwa po wartości księgowej w kwietniu 2005 roku, na skutek bezprawnych działań Banku Polska Kasa Opieki - S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).